การจัดงานไมซ์อีเว้นท์  ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ผู้มาร่วมงาน  ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนี่คือ5 มาตรการป้องกันภัย COVID – 19 ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานอีเว้นท์” 

1. การตรวจคัดกรอง  ถือเป็นปราการด่านแรกในการป้องกันไวรัส COVID – 19 โดยในงานอีเว้นท์จำเป็นต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคนก่อนเข้างาน โดยผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา จำเป็นต้องมีการสอบสวนโรค และอาจจะต้องแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 

2. การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  โดยความสะอาดของพื้นที่จัดงานเป็นมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ต้องมีการดูแลโดยสถานที่จัดงานต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งพื้นที่ระบบปรับอากาศรวมไปถึงจุดสัมผัสต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

3. การเว้นระยะห่างทางสังคม การหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อผ่านน้ำลาย จากคนสู่คน โดยงานอีเว้นท์ต่างๆ ต้องมีการจัดวางพื้นที่ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย 

4. การเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด และป้องกันการแพร่เชื้อ  ทั้งส่วนบุคคล และส่วนรวม  อุปกรณ์ทั้งหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้า , Face Shiled , เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ หรือสบู่  ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีการจัดเตรียม และควรสวมใส่ตลอดเวลาเมื่อต้องไปพบปะคนอื่น และควรล้างมือทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

5. การจัดเตรียมระบบส่งตัวผู้มีอาการเสี่ยง  การสอบสวนโรค กรณีผู้มีความเสี่ยง ทั้งกรณีมีอุณภูมิร่างกายสูงเกินกำหนด เคยมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาด หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยหากมีความเสี่ยงสูง ทางสถานที่ หรือผู้จัดงานอีเว้นท์ ต้องมีการเตรียมระบบส่งตัวไปยังโรงพยาบาลด้วย 

มาตรการความปลอดภัยเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงป้องกันเหตุอันตรายจากการมารวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเตรียมความพร้อม การสร้างความเข้าใจ และการให้ความร่วมมือของทุกคน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานอีเว้นท์ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID – 19