กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อ.นาหม่อม , อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับถนนทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณจราจรในอนาคต การสัญจรให้ได้รับความสะดวก และปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในเขตพื้นที่เป้าหมายที่จะก่อสร้าง รวมไปถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้ารับฟัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 63 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สข.2031 แยก ทล.43-ทล.407 อ.นาหม่อม , อ.หาดใหญ่ และ อ.เมือง จังหวัดสงขลา โดยมี คุณพงษ์พันธ์ ดาวแสงสว่าง ผู้จัดการโครงการ นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป