เครือข่าย Southern MICE Academic Cluster ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จัดกิจกรรม “11 th Coach the Coaches for MICE Industry และ 2 nd MICE Student Chapter Camp” ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2563 ณ Studio Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาในธุรกิจไมซ์ทั้งจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) และผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในธุรกิจไมซ์ ร่วมแลกเปลี่ยน มุมมอง ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจไมซ์ ภายใต้รูปแบบ New Normal ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งผู้สนในธุรกิจไมซ์