ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ได้จัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เป็นประจำทุกปี โดยจัดรอบพิเศษเพื่อผู้ด้อยโอกาส อาทินักเรียนโรงเรียนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่นักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ทั้งนี้ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีจึงได้ให้การสนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นอาหารว่างก่อนการรับชมโขนเป็นประจำทุกปี

6 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี