4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม🌳🌳 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษา โครงการจัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี อย่างเป็นทางการ โดย คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการ) ร่วมเปิดงานการประชุมปฐมนิเทศโครงการ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

05 4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
07 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

👫เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ประเด็นปัญหาที่สำคัญในพื้นที่โครงการฯ และภาพอนาคตที่ต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 966 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน สื่อมวลชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค🏡🏗🏭

จัดโดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

06 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
📌 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📣 Website : https://icchatyai.com/
🙏 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

02 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี