ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

✨✨จบลงไปแล้วกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564✨✨สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาท วันที่หนึ่ง (10 พฤษภาคม 2566) ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้สูง และสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเอง และนำพาประเทศให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้ ในการทำงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์นั้น บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ และลงมือทำด้วยความตั้งใจจริง และความขยันหมั่นเพียร ทั้งต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความเสียสละ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” หากปฏิบัติได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ตนเอง และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง”

3 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พระราชทานพระโอวาท วันที่สอง (11 พฤษภาคม 2566) ความว่า “บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ จึงต้องนำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และชาติบ้านเมือง ทั้งต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย จึงขอให้แต่ละคนร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมด้วยความสามัคคีกลมเกลียว โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดขวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” งานที่ทำก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น และบรรลุประโยชน์ที่พึงประสงค์ทุกประการ”

11 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
10 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai)ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน🧑‍🎓🧑‍🎓

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

12 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
13 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี