1st International Halal Virtual Conferences (IHVC 2020)

การประชุมวิชาการด้านฮาลาลนานาชาติออนไลน์ ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาวะวิกฤตโรคระบาด COVID-19 : โอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจ“ โดยมีผู้นำเสนอบทความทั้งจากในประเทศและต่างประเทศกว่า 50 บทความ รวมทั้งกิจกรรม Virtual Business Matching และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อความอยู่รอดในยุค Covid-19” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจฮาลาล 

DATE : 19 กันยายน 2563
VENUE : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี 
Host : สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์