MICE KNOW HOW

pattern4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Web Cover 5 เรื่องต้องเตรียม ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

5 เรื่องต้องเตรียมก่อนจัดสัมมนาออนไลน์

ในยุคที่ COVID – 19 เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หนึ่งในทางเลือกที่องค์กร หรือผู้จัดงาน เลือกนำมาใช้แทน

Web Cover 5 มาตรการป้องกัน Covid 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

5 มาตรการป้องกันภัย COVID – 19 ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานอีเว้นท์

การจัดงานไมซ์ – อีเว้นท์  ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ผู้มาร่วมงาน  ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินการและปฏิบัติให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และนี่คือ “5 มาตรการป้องกันภัย

Convention Hall

 • 3,000 m2 of area 
 • Support many activities such as the conference, seminar, exhibition, concert, exam, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 3-4

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 1-2

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Activity Zone B

 • 3,100 m2 of Sculpture Court 
 • Available for the outdoor activities

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Main Corridor

 • 402 m2 of area 
 • The main corridor connecting the Conference Hall and Convention Hall
 • Rearrange to set up the expo, exhibition and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Thai Pavilion Court

 • 930 m2 of area
 • Support many activities such as the sub-stage, dinner party, distribution area, demonstration and presentation area, workshop, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Food Court

 • 595 m2 of area 
 • 12 food stalls
 • Selling food or set as the eating area for the participants of the conference, seminar and exhibition. 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 5 – 8

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 1-4

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall (1 - 6)

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall

 • 960 m2 of area 
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)