ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)

จัดงานสัมมนาเพื่อหมู่บ้าน และชุมชนเมืองนำไปสู่สังคมครัวเรือนที่เข้มแข็ง

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย คุณอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คุณเจษฎา  จิตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คุณพยม  พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจเอกอรุณ  สวัสดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสงขลา คุณนิพันธ์  ศิริธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดตรัง คุณธัชชญาณ์ณัช  เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ คุณเสาวลักษณ์  ภักดีประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ คุณกฤษฏา ไชยคงดีสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองภาคใต้ คุณอนุรุทธิ์  นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมทำพิธีเปิดงาน “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน” ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  

ภายในงานมีการมอบรางวัลการันตรีความสำเร็จชุมชนตัวอย่าง ในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ประกอบไปด้วย รางวัลกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองตัวอย่าง รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง รางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองตัวอย่าง และรางวัลชนะเลิศ

01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
02 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
08 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นอกจากการเสวนาในหัวข้อ “BCG Economy Model” ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ และบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้านของตนเองให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนที่มั่นคง และยั่งยืนยังมีไฮไลท์ภายในงาน ได้แก่

09 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า และนิทรรศการโลก

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่

11 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี