ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เกี่ยวกับเรา

pattern1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ข้อมูลศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองท่าการค้าทางภาคใต้ของไทยมาตั้งแต่อดีต โดยปัจจุบันยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การคมนาคม การท่องเที่ยว การศึกษาที่ยังคงเอกลักษณ์ของการเป็นเมืองเก่า ซึ่งแฝงไว้ด้วย มนต์เสน่ห์แห่งการเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมพุทธ จีน อิสลาม และอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาหารเลิศรส ผู้คนจริงใจที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ภายใต้การกำกับดูแลโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นพื้นที่แห่งการพบปะ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ประสบการณ์แปลกใหม่ ที่สุดแสนประทับใจ พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์อีเว้นท์ในทุกรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา  งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานแต่งงาน งานเลี้ยงสังสรรค์บริหารโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารศูนย์ประชุมชั้นนำของประเทศไทย

กว่า 1 ทศวรรษ ที่เราได้รับความวางใจ ให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญ ทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ เราพร้อมก้าวต่อไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตสู่สากล บนวิถีแห่งความยั่งยืน ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจ ดูแลสังคม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขของทุกคน

กิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (ซีเอสอาร์)

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ได้เปิดให้บริการด้านการเป็นสถานที่จัดงานประชุม สัมมนา แสดงสินค้า และนิทรรศการ ด้วยความตระหนัก ห่วงใย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง รวมไปถึงการสร้างคุณค่าต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ จึงได้มีการดำเนินการด้านกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR)  ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ทั้งที่จัดขึ้นโดยศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่เอง รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายนอก

มาตรฐานและรางวัล

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) สถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ – อีเว้นท์ ระดับแนวหน้าของไทย ซึ่งเพียบพร้อมด้วยศักยภาพด้านสถานที่ และคุณภาพด้านการบริการ การันตีด้วยมาตรฐานระดับสากล ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานระดับชาติ และนานาชาติ

SGS ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน
(ISO 20121)

สัญลักษณ์รับรองด้านการดำเนินการบริหารจัดงานไมซ์ – อีเว้นท์ ที่คำนึง ถึงผลกระทบและการสร้างคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส่งเสริมรูปแบบการจัดงานเพื่อความยั่งยืน

MASCI 01 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่จัดประชุมสัมมนา
และแสดงสินค้า (มอก.22300)

เครื่องหมายการันตีคุณภาพด้านการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินของผู้จัดงาน ผู้มาร่วมงาน ผู้แสดงสินค้า รวมทั้งผู้รับเหมาที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

CERTIFIED 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
(TMVS)

เครื่องหมายรับรองคุณภาพสถานที่จัดงานไมซ์ – อีเว้นท์ ที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยีการบริการและการจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จัดงานและผู้มาร่วมงาน

SHA Plus ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย (SHA)

เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการประเทศไทย

ISO 9001 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
(ISO 9001 : 2015)

อีกหนึ่งมาตรฐานระดับสากล ที่ยืนยันได้ถึงคุณภาพการบริหารงาน และการบริการของศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ภายใต้บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

logo ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ASEAN MICE Venue Standards

ASEAN MICE Venue Standards หรือ AMVS เป็นมาตรฐานสถานที่จัดการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ที่พัฒนาโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นมาตรฐานระดับอาเซียนจากคณะรัฐมนตรีอาเซียนแล้ว 2 ประเภท คือ ประเภทห้องประชุมและสัมมนา และสถานที่จัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 

about1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งประเทศไทย
(Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS)

เป็นมาตรฐานระดับประเทศที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ ให้มีศักยภาพในการให้บริการการจัดงานอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการประหยัดงบประมาณและเพิ่มโอกาศทางธุรกิจ สร้างความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มาตรฐานนี้รับรองโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)

about ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

นโยบายด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (ซีเอสอาร์)

โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้มีการกำหนดนโยบายทางการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (ซีเอสอาร์) ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องมีส่วนร่วม และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้

 1. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายนอก ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีจิตสำนึกสาธารณะมีน้ำใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 3. พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยรอบศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยศูนย์ประชุมนานาชาติฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
 4. สร้างสรรค์และดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด แนวทางอันประโยชน์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนในพื้นที่ภาคใต้ อันจะนำไปสู่การพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาสังคม โดยเน้นสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

นโยบายระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของระบบ การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ต้องมีส่วนร่วม และถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่นำมาประยุกต์ใช้
 2. มุ่งมั่นดำเนินการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของจุดประสงค์และคุณค่า
 3. มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดการงานอย่างยั่งยืน และปฏิบัติตามหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. ดำเนินการป้องกัน ปรับปรุง และ/หรือบรรเทาต่อประเด็นปัญหาด้านการสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านเศรษฐกิจ ตามลักษณะของกิจกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำทบทวนเป็นวัตถุประสงค์และแผนงานต่อเนื่อง
 5. สื่อสารนโยบายการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 6. ทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
 7. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีความมุ่งมั่นประกอบธุรกิจให้เป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงาน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ประชาชน โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จะป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน และจะพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาขจัดและลดความเสี่ยง หรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของศูนย์ประชุมนานาชาติฯเพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น
ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จะดำเนินการ ดังนี้

 1. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯได้ทำข้อตกลงไว้
 2. สนับสนุน จัดสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขนาดบริบทขององค์กร รวมทั้งความเสี่ยง และโอกาสด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 3. พนักงานทุกคนจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบาย คู่มือความปลอดภัยฯ แนวทางการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทำงาน และกฏระเบียบต่างๆ ของศูนย์ประชุมนานาชาติฯ
 4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
 5. ให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ทราบถึงความปลอดภัย เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน
 6. มุ่งมั่นพัฒนา ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุง ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

นโยบายระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2015)

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกมิติ ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางธุรกิจและระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ตลอดจนติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
 2. ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 3. จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 4. ให้การฝึกอบรมและดำเนินการต่างๆ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศได้
 5. ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานการทำงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 6. สื่อสารนโยบายและกฏระเบียบให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านความปลอดภัย

มาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่จัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ (มอก. 22300)

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ จึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมและถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 2. ป้องกัน ปรับปรุง และ/หรือบรรเทาต่อความเสี่ยง และภัยคุกคามตามลักษณะของกิจกรรม การบริการ ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง โดยจัดทำทบทวนเป็นวัตถุประสงค์ และแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
 3. สื่อสารนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 4. ทบทวนนโยบายเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายยังคงสอดคล้อง และเหมาะสมกับศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

            5. ปรับปรุงพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)