ICC Hat Yai : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

296016390 3239203882958458 2645662273086834517 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

295739457 361537232831133 1683460533784163207 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาท วันที่หนึ่ง ความว่า “การศึกษานั้น คือรากฐานสำคัญของชีวิต เพราะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชา มีความรู้คิดพิจารณา มีคุณธรรม ความประพฤติที่ดี และมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทั้งปวงนี้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวม ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เช่น บัณฑิตทั้งหลาย นับว่าได้เสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้ว จึงควรจะได้พัฒนา ให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีก ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในด้านลึก และด้านกว้าง ในด้านลึก ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคน ให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉาน และฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญ ส่วนในด้านกว้าง ได้แก่ การศึกษาเรียนรู้วิทยาการสาขาอื่นๆ ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะ และสถานการณ์ต่างๆ จะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่นๆ ได้อย่างสอดคล้อง ถูกต้องเหมาะสม ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสรรค์เทคโนโลยี และการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง หากบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังที่กล่าว แล้วนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่าย ด้วยความอุตสาหะอดทนแล้ว ประโยชน์ และความเจริญมั่นคงก็จะบังเกิดขึ้น ทั้งแก่บัณฑิตเอง และแก่ชาติบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์”

296042195 362176766100513 1368721692848234378 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

และพระราชทานพระโอวาท วันที่สอง ความว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต ย่อมได้รับความเชื่อถือ ว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้ มีสติปัญญาฉลาดสามารถ ตลอดจนมีความคิด และความประพฤติปฏิบัติดี เพราะการศึกษานั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติปฏิบัติ และคุณธรรมของบุคคล ด้วยเหตุนี้แต่ละคนจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แล้วนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ที่สำคัญ ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง คือ ความรู้ในหลักวิชาอันได้แก่ หลักการ และทฤษฏีต่างๆ ตามสาขา หรือวิชาชีพที่แต่ละคนได้ศึกษามา อีกอย่างหนึ่ง คือ ความรู้จากประสบการณ์ อันได้แก่ความชัดเจนชำนาญที่ได้จากการเรียนรู้ สังเกต จดจำ และฝึกฝนปฏิบัติ หากบัณฑิตจะได้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้สมบูรณ์ครบถ้วนดังที่กล่าวนี้แล้วนำความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ และความดีความเจริญที่แท้ ให้แก่ตน แก่งาน และแก่ชาติบ้านเมืองแล้ว แต่ละคนก็จะประพฤติตนปฏิบัติงานได้สมฐานะ ของบัณฑิต ผู้ได้รับความยกย่องเชื่อถืออย่างแท้จริง”

295988188 3239196672959179 468527396591911029 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน🧑‍🎓🧑‍🎓
Success is yours! Congratulations !

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

295703102 3239203606291819 50764905268838701 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
296005770 362178049433718 8485107821460514705 n ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
Facebook
Twitter
Email

คอนเวนชั่น ฮอลล์

 • พื้นที่ขนาด 3,000 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดงานได้หลากหลายประเภท ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต สอบแข่งขัน งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 3-4

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องโถงนิทรรศการ 1-2

 • ห้องโถงนิทรรศการ 1-2 ขนาด 250 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง และห้องโถงนิทรรศการ 3 – 4 ขนาด 175 ตารางเมตร จำนวน 2 ห้อง
 • รองรับการจัดประชุม สัมมนา สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร ห้องละหมาด ห้องรับรอง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานประติมากรรม (ลานดินสอ)

 • ลานประติมากรรมใจกลางศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ 3,100 ตารางเมตร
 • สามารถรองรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

โถงทางเชื่อม (โถงท้องเรือ)

 • ขนาดพื้นที่ 402 ตารางเมตร
 • ใช้เป็นทางเดินหลัก เชื่อมระหว่าง Conference Hall และ Convention Hall
 • สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งงานแสดงสินค้า นิทรรศการ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ศูนย์อาหาร

 • ขนาดพื้นที่ 595 ตารางเมตร
 • ประกอบด้วยพื้นที่ย่อยร้านอาหาร จำนวน 12  เคาน์เตอร์
 • ให้บริการจำหน่ายอาหาร หรือใช้สำหรับเป็นที่รับประทานอาหารของผู้มาร่วมกิจกรรมประชุม สัมมนา และนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ลานศาลาไทย

 • ขนาดพื้นที่ 930 ตารางเมตร
 • รองรับกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งเวทีย่อย งานเลี้ยงดินเนอร์ พื้นที่จำหน่ายสินค้า สาธิต เวิร์คช็อป ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 5 – 8

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ห้องสัมมนา 1- 4

 • ห้องสัมมนาย่อย 1- 4 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง และห้องสัมมนาย่อย 5 – 8 ขนาดพื้นที่ 40 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้อง
 • แบ่งเป็นห้องประชุม O Shape 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์อีก 4 ห้อง
 • ปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับประทานอาหาร, ห้องรับรอง VIP, ห้องพักเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์ (แยกห้องย่อย 1 - 6 )

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

คอนเฟอเรนซ์ ฮอลล์

 • ขนาดพื้นที่ 960 ตารางเมตร
 • สามารถแบ่งเป็นห้องประชุมย่อย 6 ห้อง
 • จัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการ งานเลี้ยง งานฉลองมงคลสมรส ฯลฯ

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)