6 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

👫✨ทุกความสำเร็จอันทรงคุณค่า ร่วมเชิดชูเกียรตินักวิจัย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ช่วยกันสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยลัยครบรอบ 55 ปี ในงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 13 เดือนมีนาคม ของทุกปี โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน “คุณค่าสงขลานครินทร์ ประจําปี 2566” (PRIDE OF PSU 2023)✨

04 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ไฮไลท์ภายในงาน
👨‍🏫 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “คุณค่าสงขลานครินทร์สู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” โดย “ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว” กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
👩‍🔬 “พบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
🧑‍🎓 “ศิษย์เก่ากับคุณค่าสงขลานครินทร์” โดย ผศ. (พิเศษ) นพ. เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. คุณพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาเขตปัตตานี
💃 การแสดงโขน โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และขับร้องเพลง โดยนักศึกษา ม.อ.
🏆🏆 มอบรางวัล จำนวน 13 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลอาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ และผลงานดีเด่น ของ ม.อ.
2. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
3. รางวัลบุคลากรดีเด่นของ ม.อ.
4. รางวัลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าพิจารณาเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.
5. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของอังกฤษ (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow
6. รางวัลผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher)
7. รางวัล The Blue Jacket
8. รางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น
9. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุดฐานข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Web of Science (นับเฉพาะที่เป็น Corresponding author)
10. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนผลงานตีพิมสูงสุดจากฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ Web of Science (นับเฉพาะที่เป็น Corresponding author)
11. รางวัลนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และชุมชนที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์สูงสุด 5 อันดับแรกจากฐานข้อมูล (นับเฉพาะที่เป็น author)
12. รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
13. รางวัลนักศึกษาดีเด่น โดยมีผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งหมด 56 ท่าน

05 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
👫 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
📣 Website : https://icchatyai.com
🙏 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

08 2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี