ปก 1 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

🎉🎉เริ่มแล้ว!! “การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference” ในวันนี้ (15 มิ.ย.2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิด “การประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference” 👩‍🏫ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-18.00 น.

02 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

พบกับไฮไลท์พิเศษ‼️
✨ชมผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 14 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน แบบเจาะลึก
✨ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น
✨ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Academic Honesty: Concept and Implementation” โดย Professor Dr. David Knauft มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
✨การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม นักวิชาการอิสระ
✨การบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมในการสร้างผลงานทางวิชาการของนักวิจัยอาชีพในประเทศไทย” โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
✨การเสวนาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่” โดย นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจกล นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศุภกฤต ทองเอียด นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนายเตาเฟ็ต สะแลแม นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
✨ประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง และประชุมเครือข่ายการศกึษาทั่วไปภาคใต้ตอนล่าง (Simultaneous Session) พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงานภายในงาน

05 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

จัดโดย สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
🏢 สนใจให้เราดูแลงานของคุณ บริการเช่าพื้นที่จัดงานหรือให้เราบริการจัดงานครบวงจร
☎️ สอบถามได้ที่ แผนกขาย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (ICC Hat Yai) โทร. 074 – 289900 – 1

ติดตามงาน Event กิจกรรมอื่นๆ ได้ที่
✨ Website : https://icchatyai.com/
🌐 Facebook : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

03 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
06 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี