โครงการ“อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2563

กิจกรรมการลงพื้นที่ให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร การจัดอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์

DATE : มิถุนายน – พฤศจิกายน 2563
VENUE : จ.เพชรบุรี / จ.ราชบุรี / จ.ตาก / จ.กาฬสินธุ์ / จ.พัทลุง 
Host : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)