งานเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) เพื่อเชื่อมโยงคู่ค้าธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2563 (พื้นที่ภาคใต้)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมการยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก “Elevate entrepreneurs from the southern to the Global market” นำเสนอสินค้าเพื่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยมีผู้บริหารบริษัทค้าปลีก-ค้าส่ง ชั้นนำ ทั้งกลุ่มเซ็นทรัล, เซเว่น อีเลฟเว่น, เทสโก้ โลตัส เข้าร่วมงานเพื่อคัดเลือกสินค้าสำหรับการนำไปจัดจำหน่าย รวมทั้งยังมีการจับคู่เครือข่ายธุรกิจผ่านระบบออนไลน์กับคู่ค้าจากประเทศจีน มาเลเซีย และ สิงคโปร์

DATE : 17 กันยายน 2563
VENUE : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี
Host : สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์