จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลสาบ และเมืองสงขลาได้โดยรอบ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (.4) ได้ทรงพระราชทานเงินหลวงในการบูรณะปฏิสังขรณ์มีลิฟท์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินขึ้นทางบันได