ICC HAT YAI UPDATE

pattern4 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
16 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมอบรม สัมมนา ให้ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค ภาคใต้ หลักสูตรไมซ์ คณะวิทยาการจัดการ

14 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมบรรยาย และให้ความรู้ในธุรกิจไมซ์ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจ

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีเป็นพื้นที่เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาหลักสูตรไมซ์  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การจัดการ โดยได้มีคณะ สาขา มหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

12 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

กองสาธารณะสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้มีส่วนร่วมด้วยการนำขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จากการจัดงานต่างๆ นำไปจำหน่าย โดยนำรายได้ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่า เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศลของเทศบาลเมืองคอหงส์

10 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรมปล่อยปู ปลูกป่า ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

พนักงานร่วมทำกิจกรรมปล่อยปู ปลูกป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คาบสมุทรสทิงพระ เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า เพื่อเผยแพร่และสืบทอดแก่ชนรุ่นหลัง

5 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

สนับสนุนขนมและเครื่องดื่มสำหรับผู้ด้อยโอกาสในงานโขนสงขลานครินทร์

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ได้จัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์เป็นประจำทุกปี โดยจัดรอบพิเศษเพื่อผู้ด้อยโอกาส อาทินักเรียนโรงเรียนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่นักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ทั้งนี้ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีจึงได้ให้การสนับสนุนขนมและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นอาหารว่างก่อนการรับชมโขนเป็นประจำทุกปี

2 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

สนับสนุนของขวัญวันเด็กแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ และของขวัญวันเด็กแก่โรงเรียนวัดเขากลอย,  เทศบาลเมืองคอหงส์,  HI Cable TV  สม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ ได้มีความสุขในโอกาสพิเศษ

21 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

กิจกรรม “ICC Hat Yai ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID – 19”

ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยได้นำพนักงานลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อน พร้อมทั้งแจกจ่ายถุงยังชีพ ซึ่งภายในบรรจุ

7 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

สนับสนุนกิจกรรมงานงานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเขาคอหงส์

จัดงานสมโภชเจ้าพ่อคอหงส์ และกิจกรรมปลูกป่าเขาคอหงส์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าบนเขาคอหงส์ ป่ากลางเมืองผืนสุดท้ายในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ โดยศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม และนำพนักงานร่วมกิจกรรมปลูกป่า

Convention Hall

 • 3,000 m2 of area
 • Support many activities such as the conference, seminar, exhibition, concert, exam, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 3-4

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Exhibition Hall 1-2

 • 2 Exhibition Halls 1-2 (250 m2) and 2 Exhibition Halls 3-4 (175 m2)
 • Support the conference, seminar. Rearrange to the praying room, lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Activity Zone B

 • 3,100 m2 of Sculpture Court
 • Available for the outdoor activities

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Main Corridor

 • 402 m2 of area
 • The main corridor connecting the Conference Hall and Convention Hall
 • Rearrange to set up the expo, exhibition and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Thai Pavilion Court

 • 930 m2 of area
 • Support many activities such as the sub-stage, dinner party, distribution area, demonstration and presentation area, workshop, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Food Court

 • 595 m2 of area 
 • 12 food stalls
 • Selling food or set as the eating area for the participants of the conference, seminar and exhibition. 

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 5 – 8

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Seminar Room 1-4

 • 4 small seminar rooms 1-4 (60 m2) and 4 seminar rooms 5-8 (40 m2)
 • 4 O Shape rooms and 4 multipurpose rooms
 • Rearrange as the dining room, VIP lounge, staff lounge, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall (1 - 6)

 • 960 m2 of area
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

Conference Hall

 • 960 m2 of area
 • Partition into six small rooms
 • Suits for many activities i.e. conference, seminar, expo, exhibition, banquet, wedding ceremony, and etc.

รายละเอียดการจัดห้องแต่ละประเภทแบบ New Normal
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)